นิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558

page20150518_124126

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว นำคณะครูรับการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยมี นางอรพรรณ โทสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งโรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้จัดเตรียม เอกสาร หลักฐาน รับการประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน อย่างพร้อมเพรียงครบถ้วน (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว )

โรงเรียนเกล็ดแก้วจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดี ชีวีเป็นสุข

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพฟันดี ชีวีเป็นสุข ซึ่งมีคุณครูปรีดาวรรณ พรหมคีรี เป็นเจ้าของโครงการ โดยมี ทพ.ญ.ยุวธิดา ควรการ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 คุณสุกานดา สุวรรณฤทธิ์และคุณสุจิตรา โปร่งพรหมมา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย การอบรมผู้นำทันตสุขภาพ การประกวดหนูน้อยฟันสวย การประกวดการแปรงฟัน และยังให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับฟันและการแปรงฟันและตอบปัญหาชิงรางวัลทำให้ นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานและได้นำไปปฎิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมทัศนศึกษา คันทรี่ เพลส บ้านอำเภอ

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว และคณะครู นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาตามโครงการท่องไปในโลกกว้าง ณ คันทรี่ เพลส บ้านอำเภอ เด็กๆมีความสุข สนุกสนานและได้ความรู้อีกด้วย1 5

โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้(ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ปี 2558)

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว และคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้(ค่ายความรู้คู่คุณธรรม) จัดโดยเทศบาลตำบลบางเสร่ ณ วัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง การนำนักเรียนไปร่วมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้หลักปฎิบัติธรรมตามคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม สติปัญญา ความสงบ นำไปสู่การสร้างสังคมร่มเย็นเป็นสุข
4

นิเทศติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมของ สพฐ.ประจำปี 2558

11128771_874110366002262_111054521_n

11780503_874110382668927_1639269846_n
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม ศน.สพป.ชบ.3 ได้มานิเทศติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมของ สพฐ.ประจำปี 2558 โดยมีคณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้วรับการประเมินและร่วมให้ข้อมูลในการนิเทศติดตาม