ข้อมูลโรงเรียน

          โรงเรียนเกล็ดแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2494 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          โรงเรียนเกล็ดแก้ว ให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีระบบ ใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ใช้รูปแบบการบริหารที่ครบวงจร เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานตลอดเวลา

โฆษณา

Posted มิถุนายน 29, 2011 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว

%d bloggers like this: