ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนเกล็ดแก้ว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2494 โดยนาวาเอกสวัสดิ์ ภูติอนันต์ ผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือ เป็นดำเนินการขอจัดตั้งต่อ นายเสรี วสุพันธ์ ปลัดกิ่งอำเภอสัตหีบ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดทำการสอนหลักสูตรประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2494 โดยอยู่ในอุปการะของโรงเรียนนายเรือ ต่อมาผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด 6 x 33 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน และทางราชการได้สร้างและทางราชการได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มจนพอกับจำนวนนักเรียน

          วันที่ 29 ตุลาคม 2532 นายชวน ศรีประเสริฐ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 12 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา ให้กับที่ราชพัสดุจังหวัดชลบุรี กระทรวงการคลัง เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการโรงเรียนเกล็ดแก้ว และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเกล็ดแก้วในปัจจุบัน
          วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (เวที) งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนเงิน 312,000 บาท
          วันที่ 14 สิงหาคม 2552 ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.604/45 จำนวน 4 ที่นั่ง งบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดรายจ่าย งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวนเงิน 238,000 บาท

         ปีงบประมาณ 2553  นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มอบ ห้องเรียน e-Learning เป็นจำนวนเงิน 998,000 บาท ให้กับโรงเรียนเกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นห้องเรียนที่เปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา การเรียน การสอน และการถ่ายทอดเนื้อหาทางสื่ออีเล็กทรอนิกส์

โฆษณา

Posted มิถุนายน 29, 2011 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว

%d bloggers like this: