วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2556 โรงเรียนเกล็ดแก้วมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก้าวตามการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

 

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างก้าวทันยุคสมัย

5. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้น่าอยู่

6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

โฆษณา

Posted มิถุนายน 29, 2011 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว

%d bloggers like this: