Archive for สิงหาคม 2011

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2544 ณ ไบเทค บางนา   7 comments

โฆษณา

นักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้วเข้าร่วมรับทุนการศึกษา ณ วัดสามัคคีบรรพต   1 comment

วันวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม 2554   4 comments

กิจกรรมวันแม่   Leave a comment

กำหนดการ วันแม่ โรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment

          สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการสถานศึกษา และท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน  ดิฉันขอเรียนเชิญท่านร่วมกันตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมกับบุตรหลานของท่าน     เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนเกล็ดแก้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า  พระบรมราชินีนารถ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554   Leave a comment

แม่images

ความเป็นมา
งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้งต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งรับหน้าที่จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันแม่ขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวเท่านั้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดวันแม่ขึ้นใหม่ให้เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และกำหนดให้ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ


ดอกมะลิ สัญลักษณ์ของวันแม่
อ่านต่อ…