Archive for พฤศจิกายน 2011

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554   Leave a comment

โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน 3 รายการ คือ 1.กิจกรรมการแปรรูปอาหาร ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดกาญจนบุรี   2.กิจกรรมเต้นแอโรบิค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   3.กิจกรรมการทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1.กิจกรรมการแปรรูปอาหาร

แปรรูปเขต

2.กิจกรรมเต้นแอโรบิค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แอโรบิคเขต

3.กิจกรรมการทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นำพริกเขต

โฆษณา

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่ม วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่   Leave a comment

โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป.ชบ.3 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ( ระดับกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2)

จำนวน  8  รายการ  ดังนี้ 1.กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  2.กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) 3.กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

4.กิจกรรม แอโรบิค  5.กิจกรรมแปรรูปอาหาร  6.กิจกรรมแกะสลัก  7.กิจกรรม แข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง  8.กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาว-หวานประเภทเส้น

รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

เด็กหญิงสุพรรณี  พรมเทา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1                                            คอมกลุ่ม

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book)

1.เด็กหญิงรุ่งกานต์  ปั้นมีรส    2.เด็กชายภานุวัส  นพกิจ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

1.เด็กชายนครินทร์ ถ้อยคำดี 2. เด็กหญิงมนต์นภา ธรรมธร

3.เด็กหญิงเปรมวดี หล้าเวียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิทย์1กลุ่ม                                        น้ำพริก1กลุ่ม

 รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม แข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง                                                

 1.เด็กชายภานุพงษ์ จูสำราญ 2.เด็กหญิงนิรชา เชิญสุวรรณรัตน์                    

 3.เด็กหญิงณัฐทิยา ทองรอด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แอโรบิค กลุ่ม

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม แอโรบิครายชื่อนักเรียน

1.ด.ญ.อธิปวรรณ คงเจริญ    ชั้น ป.5           9.ด.ญ.วรนุช บุตรดี     ชั้น ป.4

2.ด.ญ.เทียนทิพย์ พลกุล      ชั้น ป.1         10.ด.ญ.ดวงฤทัย สีผึ้ง   ชั้น ป.4

3.ด.ญ.ชมพูนุช เขียวสีม่วง    ชั้น ป.5         11.ด.ญ.ญาณนภา เชื้ออยู่นาน  ชั้น ป.4

4.ด.ญ.อนัญญา ฉัตรพุก        ชั้น ป.5         12.ด.ญ.อารียา ชุ้นเกษา ชั้น ป.4

5.ด.ญ.อารียา พลเดช           ชั้น ป.5         13.ด.ญ.ณัฐพร นาคะเกตุ   ชั้น ป.4

6.ด.ญ.ปลายฟ้า รุ่งสว่าง       ชั้น ป.5         14.ด.ญ.กัลยรัตน์ ขมิ้นสน   ชั้น ป.4

7.ด.ญ.มณีรัตน์ ศรีดาวเรือง   ชั้น ป.4          15.ด.ญ.ชลธิชา พรหมจีน  ชั้น ป.4

8.ด.ญ.ปัทมวรรณ ศรีอำภา    ชั้น ป.4