Archive for ตุลาคม 2012

ยินดีต้อนรับ…..ครูคนใหม่…สู่โรงเรียนเกล็ดแก้ว   Leave a comment

วันที่ 9 ตุลาคม 2555 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว และคณะครู ให้การต้อนรับ นายวรวิทย์ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา และคณะครู เดินทางมาส่ง นางสาวพรจันทร วงษ์ไพศาล ตำแหน่งครู คศ.3 ซึ่งมาช่วยราชการโรงเรียนเกล็ดแก้ว ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับคุณครูคนใหม่ ( สุกัญญา บางจั่น ภาพ / วรกานต์ คัชมาตย์ ข่าว )

โฆษณา

Posted ตุลาคม 9, 2012 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized

โรงเรียนเกล็ดแก้วรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555   Leave a comment

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการศึกษานิเทศก์จาก สพป.ชบ.2 และ สพป.ชบ. 3 จำนวน 3 ท่าน มาประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยมี นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว และคณะครู ให้การต้อนรับ และนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่สถานศึกษาได้ปฏิบัติ คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ร่วมฟังบรรยายสรุป นำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนนำเสนองานในรูปกิจกรรม โครงการ โครงงาน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / รัชนีวรรณ แก้วสมสิน ข่าว)

Posted ตุลาคม 1, 2012 by โรงเรียนเกล็ดแก้ว in Uncategorized