Archive for มีนาคม 2014

ตรวจเยี่ยมและติดตามการสอบความสามารถในการอ่าน รอบ 2   Leave a comment

ตรวจเยี่ยมและติดตามการสอบความสามารถในการอ่าน  รอบ 2

วันที่ 5 มีนาคม 2557 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดร.ธนกฤตย์ มงคลวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ดร.ภาวิตา วงษ์แก้ว ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี และนางปิ่นเพชร แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการสอบความสามารถในการอ่าน รอบ 2 ตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) ของนักเรียนชั้น ป.3 และชั้น ป.6 โรงเรียนเกล็ดแก้ว โดยนางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้วเป็นประธานสนามสอบ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี(สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว)

ประธานเปิดค่ายพักแรม กลุ่มสัตหีบ 1 และ 2   Leave a comment

ประธานเปิดค่ายพักแรม กลุ่มสัตหีบ 1 และ 2

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เวลา 09.30 น. ณ. ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนในกลุ่มสัตหีบ 1 และ 2 ณ สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1.เพื่อให้ลูกเสืออยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2. เพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และมุ่งเน้นความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / ข่าว)