Archive for กรกฎาคม 2015

ประกาศโรงเรียนเกล็ดแก้ว ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง   Leave a comment

Slide1

นิเทศติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมของ สพฐ.ประจำปี 2558   Leave a comment

11128771_874110366002262_111054521_n

11780503_874110382668927_1639269846_n
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรม ศน.สพป.ชบ.3 ได้มานิเทศติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมของ สพฐ.ประจำปี 2558 โดยมีคณะครูโรงเรียนเกล็ดแก้วรับการประเมินและร่วมให้ข้อมูลในการนิเทศติดตาม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562   Leave a comment

11768750_874050206008278_2025616046_o

11749401_874050162674949_1305211817_n
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 โดยมีผอ.มณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี (ผอ.มณี สำราญจิตต์ ภาพ/สุกัญญา บางจั่น ข่าว)

คุณหมอมาทำฟัน   Leave a comment

11749530_874018762678089_735169777_n11749530_874018762678089_735169777_n

11759429_874018802678085_373532076_n

11774784_874018772678088_1833543856_n
วันที่ 20 กค.58 งานทันตสาธารณสุข รพ.สัตหีบ กม.10 ได้ออกมาให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันให้กับนักเรียนโรงเรียนเกล็ดแก้ว ชั้น ป.1-ป.6 และขูดหินปูนให้กับนักเรียนชั้น ป.2 – ป.6 (ปรีดาวรรณ พรหมคีรี ภาพ/สุกัญญา บางจั่น ข่าว)

ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียน การสอน อ่าน เขียน และการวัดประเมินผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย   Leave a comment

วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.58 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางสาวศุภรดา ศศิอนันต์ ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียน การสอน อ่าน เขียน และการวัดประเมินผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุม สพป.ชบ.3 (ศุภรดา ศศิอนันต์ ภาพ/สุกัญญา บางจั่น ข่าว)
11760471_874034282676537_352075144_o

11778066_874034316009867_3729660_n

11756769_874034296009869_959078572_o

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   Leave a comment

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ครูรัชนีวรรณ แก้วสมสิน พร้อมด้วยครูสุกัญญา บางจั่น เข้ารับการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี(สุกัญญา บางจั่น ภาพ/ข่าว)
11749743_874028636010435_974558416_n

ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียน การสอน อ่าน เขียน และการวัดประเมินผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย   Leave a comment

11749724_874020466011252_417270898_n

11753818_874020559344576_1606435498_n

11774385_874020672677898_662710202_n

11774739_874020486011250_132093887_n
วันเสาร์ที่ 18 ก.ค.58 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางปรีดาวรรณ พรหมคีรี ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียน การสอน อ่าน เขียน และการวัดประเมินผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุม สพป.ชบ.3 (ปรีดาวรรณ พรหมคีรี ภาพ/สุกัญญา บางจั่น ข่าว)