Archive for สิงหาคม 2015

กิจกรรมทัศนศึกษา คันทรี่ เพลส บ้านอำเภอ   Leave a comment

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว และคณะครู นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาตามโครงการท่องไปในโลกกว้าง ณ คันทรี่ เพลส บ้านอำเภอ เด็กๆมีความสุข สนุกสนานและได้ความรู้อีกด้วย1 5

โฆษณา

โครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้(ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ปี 2558)   Leave a comment

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว และคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรักเรียนรักรู้(ค่ายความรู้คู่คุณธรรม) จัดโดยเทศบาลตำบลบางเสร่ ณ วัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง การนำนักเรียนไปร่วมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้หลักปฎิบัติธรรมตามคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม สติปัญญา ความสงบ นำไปสู่การสร้างสังคมร่มเย็นเป็นสุข
4