Archive for พฤษภาคม 2016

นิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558   Leave a comment

page20150518_124126

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นางมณี สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดแก้ว นำคณะครูรับการนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยมี นางอรพรรณ โทสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งโรงเรียนเกล็ดแก้ว ได้จัดเตรียม เอกสาร หลักฐาน รับการประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน อย่างพร้อมเพรียงครบถ้วน (สุกัญญา บางจั่น ภาพ / สมนึก ทวีผลประเสริฐ ข่าว )

โฆษณา